ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ทะเบียนข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
57
25 มิ.ย. 2563
82 ลดการใช้ถุงพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
57
12 มิ.ย. 2563
83 ลานกีฬา/สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
56
11 มิ.ย. 2563
84 กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
72
11 มิ.ย. 2563
85 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
58
02 มิ.ย. 2563
86 กำหนดระยะเวลาการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยาท้องที่อำเภอชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
59
28 พ.ค. 2563
87 อบต.ชัยบุรี ประชาสัมพันธ์การงดใช้ขวดน้ำพลาสติกที่มีแคปซีล หรือ พลาสติกหุ้มฝาขวด ดาวน์โหลดเอกสาร
62
22 พ.ค. 2563
88 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพือรับเครื่องหมาย DBD Registered ดาวน์โหลดเอกสาร
63
12 พ.ค. 2563
89 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
08 พ.ค. 2563
90 ประกาศโรงเรียนชัยบุรีพิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
27 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28