ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
08 ก.พ. 2564
42 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลชัยบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
60
08 ก.พ. 2564
43 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
58
08 ก.พ. 2564
44 การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
02 ก.พ. 2564
45 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขพระแสง เรื่อง ให้ผู้วางเงินมัดจำรังวัดไปติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีและที่เหลือ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
29 ม.ค. 2564
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
62
29 ม.ค. 2564
47 รายงานผลการดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
12 ม.ค. 2564
48 การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีพิเศษ (การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
04 ม.ค. 2564
49 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
30 ธ.ค. 2563
50 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
29 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28