ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 การรณรงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อร่วมเสนอรา่ง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ...... ดาวน์โหลดเอกสาร
60
10 มี.ค. 2564
32 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุทางการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.วัดนิคมคณาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 มี.ค. 2564
33 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุทางการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
58
08 มี.ค. 2564
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
04 มี.ค. 2564
35 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
60
25 ก.พ. 2564
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดน้ำยาดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
24 ก.พ. 2564
37 รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณาราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
16 ก.พ. 2564
38 รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
16 ก.พ. 2564
39 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
15 ก.พ. 2564
40 จดหมายข่าวภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
14 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28