ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี (ผ.ถ.1/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
06 ต.ค. 2564
12 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี (ส.ถ.1/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
06 ต.ค. 2564
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ต.ค. 2564
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 ต.ค. 2564
15 การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีพิเศษ (การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
14 มิ.ย. 2564
16 ลดระยะเวลาให้บริการประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19
69
05 พ.ค. 2564
17 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
26 เม.ย. 2564
18 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๓๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
26 เม.ย. 2564
19 การให้หยุดบริการศูนย์ดิจิทัลชุมชนชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
67
26 เม.ย. 2564
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
22 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28