ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของ อบต.ชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
25 ธ.ค. 2558
182 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
25 ธ.ค. 2558
183 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
132
25 ธ.ค. 2558
184 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
25 ธ.ค. 2558
185 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
25 ธ.ค. 2558
186 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
24 ธ.ค. 2558
187 ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
22 ธ.ค. 2558
188 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถเกลี่ยดิน) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
16 ธ.ค. 2558
189 ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการมาขึ้นทะเบียนและรับบัตรประจำตัวคนพิการ ณ โรงพยาบาลชัยบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ดาวน์โหลดเอกสาร
117
27 พ.ย. 2558
190 คลื่นลมในอ่าวไทย เนื่องจากในช่วงระหว่าง 25-28 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
26 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28