ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ขอเชิญผู้รับบริการจาก อบต.ชัยบุรี ทำการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
14 พ.ย. 2561
132 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปรจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
05 พ.ย. 2561
133 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปรจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
05 พ.ย. 2561
134 สรุปผลและข้อเสนอแนะการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
70
30 ต.ค. 2561
135 ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
02 ต.ค. 2561
136 ประกาศ เรื่องการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและหลัดเกณฑ์การใช้สิ้นเหลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
02 ต.ค. 2561
137 การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3Rs ดาวน์โหลดเอกสาร
82
21 ก.ค. 2561
138 การป้องกันภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
30 มิ.ย. 2561
139 ทะเบียนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
72
21 มิ.ย. 2561
140 ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
80
15 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28