ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 จดหมายข่าวภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
29 พ.ย. 2562
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่องแบบประกาศแบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
29 พ.ย. 2562
113 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
26 พ.ย. 2562
114 หลักเกณฑ์การประกวดกระทง โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
22 ต.ค. 2562
115 หลักเกณฑ์การประกวดสาวน้อยนพมาศ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
22 ต.ค. 2562
116 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
01 ต.ค. 2562
117 การขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
75
10 ก.ย. 2562
118 การคัดเลือกเกษตรกรฝึกอบรมศิลปาชีพ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
05 ก.ย. 2562
119 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
02 ก.ย. 2562
120 ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
71
09 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28